Medziknižničné výpožičné služby

V prípade, že používateľ má záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, môže mu tento knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) na základe písomnej objednávky používateľa. Táto služba je platená v zmysle cenníka služieb a zadáva sa osobne na pracovisku odbornej literatúry.

Obstaranie titulov knižničných dokumentov, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, z iných knižníc v Slovenskej republike za úhradu podľa Cenníka.

Formulár žiadanky MVS/MMVS pre použivateľov knižnice (neslúži na objednanie, iba na stiahnutie pre používateľov knižnice).