História vzniku

21. máj 1925 Najstarší, doteraz známy dokument o existencii Obecnej verejnej knižnice v Považskej Bystrici.

1947 Knižný fond Verejnej obecnej knižnice v Považskej Bystrici bol umiestnený v zasadacej sieni miestneho národného výboru.

1951 Formálny vznik Okresnej ľudovej knižnice (nemala priestory na svoju činnosť).

1953 Knižnica získala prevádzkovú miestnosť a názov Knižnica Domu osvety.

1955 Okresná ľudová knižnica sa stala samostatným zariadením s vlastným rozpočtom.

1965 Nadobudol platnosť organizačný poriadok Okresnej knižnice.

1965 Otvorenie pobočky knižnice na ulici Lánska.

1969 Riadiacu úlohu knižnice prevzal Okresný národný výbor - odbor kultúry a okresná knižnica sa stala úradom profesionálnych knihovníkov.

1970 Okresná knižnica vo svojom rozpočte mala finančné prostriedky na mzdový fond zamestnancov a tiež prostriedky na nákup kníh pre ľudové knižnice. Stala sa osobným úradom profesionálnych pracovníkov ľudových knižníc v okrese Považská Bystrica.

1971 Knižnica získala novú miestnosť, v ktorej sa vytvorilo oddelenie náučnej literatúry.

1973 Okresná knižnica v Považskej Bystrici bola samostatnou kultúrnou inštitúciou, ktorú riadil Okresný národný výbor v Považskej Bystrici.

1975 Okresná knižnica začala budovať centrálny katalóg fondu ľudových knižníc a realizovať centrálny nákup kníh.

1977 Knižnica získala nové priestory v budove na Štúrovej ulici.

1978 Otvorenie pobočky okresnej knižnice na sídlisku SNP.

1979 Vznik regionálnej bibliografie.

1986 Vytvorenie hudobného oddelenia.

1987 Otvorenie videopožičovne.

1988 Otvorenie pobočky okresnej knižnice na sídlisku Rozkvet.

1989 Začalo fungovať samostatné bibliografické oddelenie s dvoma zamestnancami.

1991 Okresné knižnice prešli pod správu Ministerstva kultúry SR. Mestské a obecné knižnice boli delimitované pod mestské a obecné úrady.

1992 Okresná knižnica začala vydávať regionálny knižničný spravodaj s názvom Librinform.

1993 Okresná knižnica zorganizovala prvý ročník regionálnej súťaže v literárnej tvorivosti pod názvom Dary reči.

1993 Oddelenie pre deti a mládež bolo presťahované z ústrednej budovy knižnice do priestorov Domu detí a mládeže DOMINO.

1993 Bola otvorená nová študovňa a čitáreň na prízemí budovy Okresnej knižnice.

1994 Zabezpečovanie knižničných služieb donáškou pre znevýhodnených používateľov do bezbariérovej bytovky Ťapka v Jelšovom.

1994 Oddelenie pre deti a mládež sa presťahovalo z DOMINA naspäť do hlavnej budovy knižnice.

1994 Pri hudobnom oddelení knižnice bola zriadená pobočka Ústrednej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých čitateľov v Levoči.

1995 Bola uzatvorená Dohoda o spolupráci a klubovej činnosti autorov Považia s Okresnou knižnicou.

1996 Okresná knižnica v Považskej Bystrici sa stala súčasťou Považského kultúrneho centra (PKC-intendantúry) a bola premenovaná na Považskú knižnicu.

1998 Bola zrušená pobočka knižnice na ulici Lánska.

1998 Do prevádzky bol spustený automatizovaný program výpožičiek v knižnično - informačnom systéme LIBRIS v centrálnej budove knižnice.

1999 V oddelení beletrie pribudla nová služba – internet. Zriadenie vlastnej web domény: www.kniznicapb.sk

1999 Zrušenie Považského kultúrneho centra. Považská knižnica získala právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Trenčíne.

2000 Vyhlásenie budovy Považskej knižnice za kultúrnu pamiatku.

2001 Na základe Vyhlášky MK SR č. 2783/73 bola vykonaná hĺbková revízia knižného fondu. Množstvo vyradenej literatúry predstavovalo cca 10 000 zväzkov.

2002 Považská knižnica sa stala príspevkovou organizáciou riadenou Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne na základe zriaďovacej listiny rozhodnutím č. 1/2002.
- obnovenie činnosti pobočky v Považskom Podhradí. (Pre nezáujem obyvateľov sme v roku 2003 jej činnosť ukončili.)

2004 Spustenie automatizovaného knižničného systému LIBRIS na pobočke Rozkvet.

2004 SAK (Slovenská asociácia knižníc) udelila Považskej knižnici cenu SAKÁČIK za aktívnu činnosť knižnice.

2005 Oddelenie reg. bibliografie zostavilo monografiu pod názvom: Osemdesiat rokov Považskej knižnice.
- rekonštrukcia budovy knižnice,
- revízia knižného fondu.

2006 Knižnica získala Cenu primátora mesta Považská Bystrica. Inštalácia zabezpečovacieho systému ochrany knižného fondu v náučnom oddelení.

2007 V súvislosti s udelením štatútu mesta Považská Bystrica - 25. jún 1946 – PK prispela regionálnou výstavou do série kultúrnych podujatí pod názvom Dni mesta Považská Bystrica.

21. júl 2008 Spustenie automatizovaného knižnično-informačného systému KIS CLAVIUS do prevádzky.

2009 Keď sa kultúra snúbi s vedou – aká je to krása! I. ročník kultúrno vzdelávacieho pásma pod názvom Harmónia súvislostí s renomovanými osobnosťami.

2010 Spustenie automatizovaného knižnično-informačného systému KIS CLAVIUS do prevádzky v oddelení regionálnej bibliografie.
- budovanie elektronickej článkovej regionálnej databázy v KIS Clavius,
- budovanie kartotéky regionálnych osobností a udalostí v lístkovej forme.

2011 Oddelenie pre deti a mládež presťahované zo suterénu do vhodnejších priestorov bývalej čitárne.

2012 Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Spolupráca s Mestom Považská Bystrica.

2013 Začiatok budovania elektronickej databázy regionálnych osobností a udalostí pod názvom Regio.

2014 Nová služba čitateľom - Bibliobox.

2015 90. výročie vzniku Považskej knižnice.

2015 Začiatok budovania elektronickej databázy regionálnych špeciálnych dokumentov.Kultúrno-spoločenská činnosť

Knižnicu v priebehu jej činnosti navštívili významné osobnosti literárneho, hereckého i vedeckého života. Ako napríklad:

Jožo Nižnánsky, Elena Čepčeková, Irena Blühová, Miloš Krno, Július Lenko, Vlado Bednár, Anton Marec, Klára Jarunková, Zlata Dônčová, Jozef Horák, Ivan Kusý, Eleonóra Gašparová, Ferdinand Gabaj, Rudo Móric, Mária Ďuríčková, Milan Lechan, Peter Ševčovič, Vojtech Kondrót, Anton Baláž, Roman Bednár, Gejza Sádecký, Anton Rákay, Rudolf Dobiáš, Milan Húževka, P. Pius, E. Siegelová, Pavel Dvořák, Jozef Marko, Štefan Meliš, Táňa Keleová-Vasilková, Juraj Košč, Ján Navrátil, Tomáš Janovic, Kornel Főldvári, S. Pius, K. K Strelka-Kanková, Ľuboš Jurík, Jozef Banáš, Rudolf Dobiáš, Jozef Pavlovič, Peter Kubica, Gabriela Futová, Bea Bazalová, Denisa Fulmeková, Daniela Kapitáňová, Prof. Mária Bátorová, ThDr. Pavol Zemko, Katarína Tekeľová, literárny vedec Ján Jankovič, JUDr. Otto Gáťa, Peter Holka, Pavel Baričák, Borivoj Medelský, Prof. Miroslav Demko, Jozef Šimonovič, Mária Schlosserová, Dagmar Brucmayerová, Hilda Michalíková, básnik Teodor Križka, žalmista Mons. Jozef Tóth, historici - prof. Milan S. Ďurica, prof. F. Vnuk, MUDr. Jozef Strauss, PhDr. Juraj Chovan Rehák, prof. Július Rybák, maliarka Zuzana Vaňousová, herečka Zuzana Krónerová, psychológ a vysokoškolský pedagóg PhDr. Doc. Stanislav Hvozdík, historik, etymológ, znalec dravidských jazykov Dr. Cyril A. Hromník, prof. Eva Fordinálová, PhDr. Ján Gallik, PhDr. Martina Zajíčková, Daniel Hevier a ďalší.
 
Zostavila: Elena Kaplanová