Ako sa stať čitateľom

alebo ako získam čitateľské konto?

Čitateľom knižnice sa môže stať fyzická osoba, ktorá osobne navštívi niektoré výpožičné pracovisko knižnice a zaregistruje sa. Podmienkou registrácie je predloženie občianskeho preukazu, resp. iného hodnoverného dokladu (cestovný pas, identifikačná karta, povolenie k trvalému pobytu v SR).

Po vyplnení a podpísaní prihlášky, predložení osobných dokladov a zaplatení ročného registračného poplatku, je novému čitateľovi vystavený čitateľský preukaz, ktorého platnosť je potrebné každý rok obnoviť zaplatením registračného poplatku.

Dieťa do 15 rokov sa stane registrovaným čitateľom po vypísaní a podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom a zaplatení ročného registračného poplatku.

Čitateľský preukaz je neprenosný doklad, môže ho používať iba osoba, ktorej bol vystavený. Každý registrovaný čitateľ zodpovedá za jeho zneužitie.

Čitateľ sa svojím podpisom na registračnej prihláške zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku a vyjadruje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov.

Knižnica umožňuje neregistrovaným návštevníkom využiť možnosť jednorazovej návštevy knižnice za poplatok podľa Cenníka služieb.