Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Považskej knižnice so sídlom v Považskej Bystrici (PK) je základnou vnútroorganizačnou normou, ktorá určuje postavenie a pôsobnosť Považskej knižnice v Považskej Bystrici, jej vnútornú štruktúru, úlohy, zodpovednosť a rozsah právomocí riaditeľa a zamestnancov PK, ako aj vzájomné vzťahy medzi nimi.