Zriaďovacia listina

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 4 ods.1 písm. f) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu :