Eva Fordinálová

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.

Eva Fordinálová

  • Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., sa narodila 17.12.1941 v Borskom Mikuláši.
  • Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava pôsobila ako slovenčinárka na školách v Borskom Mikuláši, Strednej zdravotnej škole v Skalici, ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte  Univerzity Komenského v Trnave.
  • Od roku 1984 pôsobila ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry  Slovenskej akadémie vied v Bratislave, prednášala dejiny slovenskej literatúry na Katedre slovenského jazyka a literatúry Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a prednáša dejiny slovenskej literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.  

Publikačná činnosť 

  • Publikuje v domácich i zahraničných vedeckých zborníkoch, v literárnych časopisoch ako Literárny týždenník, Slovenská literatúra, Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady, ďalej pedagogických ako Slovenský jazyk a literatúra v škole,  Učiteľské noviny, i v časopisoch duchovného zamerania- katolícke noviny, Rodinné spoločenstvo, Verbum, Viera a život.
  • Je členkou autorského tímu „Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska“(2000).

Venuje sa najmä literárnovednému výskumu slovenského národného obrodenia, jej prioritným výskumným záujmom je

osobnosť a dielo Jána Hollého v širších literárno-historických súvislostiach.
V jeho básnickom diele skúma predovšetkým ideu slovenskej kresťanskej  kultúry a národnej suverenity v európskom kontexte, s akcentom na cyrilo-metodskú tradíciu ako slovenské národné kultúrne dedičstvo. Sleduje i aplikáciu jeho ideí do národnej ideológie romantickej generácie. V celom svojom literárno-vedeckom výskume sa zaujíma o spojitosť klasicistickej literatúry so súčasnosťou a ozrejmuje kresťansko-národný základ celej našej kultúry.

Eva Fordinálová Nedeľa

Eva Fordinálová Túžba

Eva Fordinálová - Cesta

Eva Fordinálová - Ďaleké svetlá rodnej dediny

Eva Fordinálová Až nájdeš moje meno

Eva Fordinálová - Slová ničiace – slová liečiace

Eva Fordinálová - Vôňa Záhoria

Eva Fordinálová - Hore srdcia!

Fordinálová,Eva,1941-.Mystika Záhoria:sondy do súkromnej histórie.Eva Fordinálová.Skalica :Záhorské múzeum,2013.81s.