Nadčasový Ľudovít Štúr odborný seminár

Považská knižnica v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovala dňa 25.11.2015 odborný seminár - Nadčasový Ľudovít Štúr pri príleţitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, v Roku Ľudovíta Štúra (2015), vyhláseného a podporeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V programe odborného seminára odzneli príspevky literárnych vedcov - Mgr. Kataríny Žeňuchovej, PhD.; Mgr. Jána Gallika, PhD.; Mgr. Dominiky Tekeliovej, PhD.; PhDr. Ľubice Juríčkovej a umelecký prednes Márie Schlosserovej.

Fotogaléria

20 fotografií