Ako sa dnes zvykne hovoriť: ideme bomby!

Úvod týždňa sme započali priamo v Bratislave na oficiálnom otvorení Týždňa slovenských knižníc pod taktovkou Slovenská asociácia knižníc, kde prebehlo slávnostné otvorenie Parlamentnej knižnice NR SR a tiež krst knihy „Jozef Miloslav Hurban – Európan, národovec a reformátor“, ktorú zostavil nám veľmi dobre známy Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc..Knihu sme získali rovno
v 2 exemplároch a môžete ju nájsť v našom fonde.
Počas Týždňa slovenských knižníc 2024 sme realizovali 15 informačných hodín o činnosti knižnice, ktorých sa zúčastnilo 260 detí, 2 poučné podujatia o vzniku papiera a knihy pre 34 detí, pobočka SNP uskutočnila aj 2 podujatia "Je nás počuť" s účasťou 39 detí, uskutočnili sa aj 3 zážitkové čítania a čítania s porozumením pre 45 detí, pre 26 detí zo špeciálnej základnej školy sme realizovali 1x tvorivé puzzle, v spolupráci s Cooltajner sa v rámci literárno – vzdelávacieho kurzu „Spoznaj svoj región IV.“ uskutočnila
1 prednáška „Významní architekti a ich pôsobenie v regióne“
pre 21 seniorov, v spolupráci s Mesto Považská Bystrica boli 1x tvorivé dielne pre 20 seniorov a tiež oficiálne založenie Čitateľského klubu s počtom 28 účastníkov. V rámci návštev sociálnych zariadení sa uskutočnil 1 tréning pamäti pre 17 seniorov v Zariadenie pre seniorov Katka. Rovnako knihovníčky z oddelenia odbornej literatúry nainštalovali tematickú výstavu kníh
a informácií k Roku slovenských žien v národnom hnutí. Zadarmo sme zaregistrovali 89 nových čitateľov, z toho 61 detí do 15 rokov. Počet fyzických čitateľských návštev v KIS Tritius činí 1190.
Celkový počet podujatí Považskej knižnice a pobočiek Rozkvet a SNP je 27, zúčastnilo sa ich spolu 490 návštevníkov, z toho 404 detí na 23 podujatiach.
ĎAKUJEME ZA PRIAZEŇ, nových čitateľov vítame a dúfame, že nám zostanú verní tak ako tí dlhoroční.

Fotogaléria

34 fotografií