Hlavná stránka / Aktuality / Dr. Cyril A. Hromník v Považskej Bystrici

Dr. Cyril A. Hromník v Považskej Bystrici

Dr. Cyril A. Hromník v Považskej Bystrici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. CYRIL ANDREW HROMNÍK

 Životné krédo:

                                                                  SEMPER BEREŠITH!

  VŽDY NA BRIEŽDENÍ NOVÉJ PRAVDY!

 Dr. Hromník na svätyni Om Kuntam na Koetzierskraal

  Dr. Hromník na svätyni Om Kuntam na Koetzierskraal, Kamdeboo, South Africa. Foto Hromník 20De2005.

 

„Berešith/Bereshith je prvé slovo Prvej Knihy Mojžišovej v hebrejskej Biblii a znamená Na Brieždení. A pravda ma vždy priťahovala a priťahuje. Moje výskumy sú ňou motivované“.

 

Dr. CYRIL A HROMNÍK  

 

sa narodil 19. februára 1942 v ´Zemi Blaženosti´ zvanej Spiš, na pokraji ´Ochranného lesa´ Slovenského raja, v posvätnom mieste ´Velebenia svetla´ zvanom Karabusaice v dobe bronzovej, v rímskej dobe pravdepodobne Oppidum Harabusice, Kapsdorf v dobe spišských Sasov, Káposztafalu v dobe maďarskej, dnes Hrabušice. Po gymnáziu v meste starodávnej hutníckej školy Iglove, dnes Spišská Nová Ves, študoval africkú históriu na Katedre orientalistiky, portugalčinu a iberijskú históriu na Filologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Počas Pražskej jari pracoval v brazílskom a swahilskom vysielaní Rádia Praha. V prvých dňoch okupácie vojskami Waršavskej zmluvy odišiel do Spojených štátov amerických, kde pokračoval v štúdiu histórie Afriky, Južnej Ázie a Latinskej Ameriky na Syracuse University v Syracuse, New York (1968-1977). Získal: Mgr. - Karlova univerzita v Prahe 1967, M.A. - Syracuse University 1970, PhDr. - Syracuse University 1977.

Pracoval ako výskumný asistent na katedre Východoafrických štúdií na Syracuse University (1968-70); bibliograf pre históriu, Afriku, Juhovýchodnú Áziu a Latinskú Ameriku v knižnici Syracuse University (1970-73); bádateľ a vedúci Mikrofilmovacieho projektu Syracuse University/Haile Sellasie I University v Addis Abebe, Etiopia (1973-74). Jeho výskum sa zameral na včasné vzťahy medzi Etiópiou, Indiou, Sonabarom (dnes MaShonaland - zlatonosná oblasť Zimbabwe a Mozambiku) a Komatilandom (zlatonosná oblasť južnej Afriky a Swazilandu).

Dr. Hromník v malom, ale presne na sever orientovanom meditačnom sanktuáriu v komplexe 28 kamenných chrámov Dravido Quena-ského (Hottentot) Dr. Hromník v malom, ale presne na sever orientovanom meditačnom sanktuáriu v komplexe 28 kamenných chrámov Dravido Quena-ského (Hottentot) pôvodu z 1. tisícročia po Kristovi na farme Davida Luscombe v Moordenaars Karoo, Western Cape, Južná Afrika. Foto Hromník 22 Dec. 2007.

Ako Fulbright Research Fellow, Dr. Hromník, robil historický výskum v archívoch Goy (India), Mozambiku, Angoly a Portugalska (1974-75), so zameraním na dolovanie a obchod so zlatom počas portugalskej expanzie (1488 – 1752). V historickom výskume pokračoval a príležitostne prednášal na Syracuse University (1975-78). Post-doktorálny fellow na katedre histórie University of Cape Town, Južná Afrika (1979-80), s cieľom skúmať historické pozadie bantuských jazykov a migrácií. Anglo-American Research Fellow na University of Cape Town (1980-85); Ako hosťujúci historik/bádateľ na Mgwenya College of Education, KaNyamazane, Mpumalanga, Južná Afrika (1986-2001), so zameraním na pôvod Quenov (Otentottu = Hottentotov) a bantusky hovoriacich Afričanov.

Držiteľ Research Grant-u z the Chairman’s Fund Educational Trust of Anglo American and De Beers (1980-2001). Za štúdijným účelom navštívil veľa zemí: India (sedem krát), Indonézia (Java, Borneo,

Sulawezi), Etiópia, Šrí Lanka, Thajsko, Singapur, Hong-Kong, Kenya, Mozambik, Angola, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Swaziland, Botswana, Izrael, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Poľsko a Nemecko, Veľká Británia (vrátane Šetlandských a Orknejských ostrovov), Írsko a Kanada, Zimbabwe, Lesotho a Namibia, ba aj rodné Slovensko a Česko. Z jeho výskumu vyšli objavy mnohých kamenných kozmologických chrámov v južnej Afrike, ale aj na Slovensku. Doposiaľ vydal 4 monografie a veľa vedeckých i populárnych článkov.

Skala na ktorej stoja zrúcaniny Spišského hradu  

Obrázok. Základom tej najstaršej histórie Slovenov-Slovákov bolo náboženstvo a to stálo na kozmologickom podklade, založenom a  odvodenom z prastarej kozmológie a teológie dravidskej Indie. Ostrá Skala, na ktorej stoja zrúcaniny Spišského hradu slúžila od nepamäti ako kozmologické observatórium. Slnko pozorované odtiaľ dosiahlo svoj denno denný zenit nad vrchom, ktorý ešte aj dnes nesie dravidské meno Galmus. Pozri kapitolu č. 4 v Hromník, Cyrilyril Andrew. 2010. Sloveni / Slováci: Kde sú vaše korene? K prameňom najstaršej histórie Slovenska, približne od r. 3000 pr. Kr. Bratislava: Eko-Konzult.

Jeho znalosť zámorského aj transkontinentálneho obchodu v najstarších dobách, a s tým súvisiacich kultúrnych aj jazykových vplyvov, mu otvorila úplne nový a nikým predtým nepredvídaný pohľad aj na históriu Slovenov a Slovenska v dobe rímskej, predrímskej a bronzovej. Dr. Cyril A. Hromník je autorom originálnej historickej rekonštrukcie stredoeurópskeho, ale indickým obchodom ovplyvneného pôvodu Slovenov/Slovákov. K samotnému písaniu histórie Slovenov/Slovákov tohto historika Afriky a Indického oceánu podnietili debaty s členmi Slovenskej spoločnosti v Južnej Afrike na pravidelných obedoch v jedálni juhoafrického Parlamentu, ktoré organizoval redaktor časopisu Juhoafrické Slovenské zvesti, Ing. Milan Sabol Pr. Arch, MIA. Tento Šarišan, hovoriaci druhým najstarším dialektom slovenčiny,  podnietil Dr. Hromníka k napísaniu prvého článku o Slovenoch v slovenčine. To viedlo k dlhodobej a veľmi plodnej spolupráci. Vianočné aj inodobé debaty v jeho dome a na výročných výstupoch na Stolovú horu na počesť nezávislosti Slovenska (nešťastne po vzore Česka pomenovaného Slovenskou republikou), prispeli k rozhodnutiu písať profesionálne o nových objavoch v dobe ranných obchodných, kovorobeckých a pútnických kontaktov Dravidskej Indie so starodávnym Slovenskom. Dr. Hromník žije a tvorí v Kapskom Meste.

„Ak naši tesári, naši kňazi, naše župy, naše rieky, naše peniaze, naše svadby, naše chotáre, naše kostoly, naše zlaté oblasti, atď. nesú nepochybne dravidské mená, ale naši archeológovia ich nevedia spojiť s materiálnou evidenciou, potom tu nejde o absenciu archeologickej evidencie, ale o absenciu archeologickej kompetencie“.

In. Kaukazskí „Sloväni“ v Indii alebo dravidskí obchodníci na Slovensku v dobe bronzovej a predrímskej?  By  Dr. Cyril A. Hromník

Doma v Rondebosch, Cape Town, South Africa                                          Doma v Rondebosch, Cape Town, South Africa  

V dňoch 12.-13. apríla sa Dr. Hromník, ako jeden z vybraných svetových vedcov/historikov, zúčastní medzinárodnej konferencie na tému Rethinking Africa’s Transcontinental Continuities in Pre - and Protohistory (Nové myšlienky o transkontinentálnych spojitostiach Afriky v pred a proto - histórii), v Leiden, The Nertherlands.

Prednesie tam referát na tému:

Stone Structures in the Moordenaars Karoo:

Boere or “Khoisan” Schanzes or Quena Temples?

(Kamenné štruktúry v Moordenaars Karoo (Južná Afrika):

Burské alebo “Khoisanské” Schanzes (Ohrady pre ľudi a dobytok), alebo chrámy Quena-ov? * (*Zmiešaný ľud dravido-bušmanský, zvaný Otentottu, alebo Hottentot.)

Pri príležitosti tejto cesty Dr. Hromník navštívi niektoré z mnohých Dravido-slovenských historických miest (e.g. Zobor, Čingov, Galmus, Dedovec (Považ. Bystrica), Kláštorisko, Devín, Carnuntum, Matra, Burchbrich, etc.) na Slovensku a urobí sériu prednášok na témy z jeho Indo-afrických a Indo-slovenských štúdií.

Na farme Davida Luscombe v Moordenaars Karoo,                   Western Cape, Južná Afrika

             Na farme Davida Luscombe v Moordenaars Karoo,Western Cape, Južná Afrika  

Reflexia  na 8 kapitolu diela Dr. Cyrila Hromníka: Sloveni/Slováci kde sú vaše korene?

S potešením som prečítal 8. kapitolu spomínaného diela pána Dr. Cyrila Hromníka. Jeho sentencie i aprobácie názvov: Pesach, Pečať, Veľká noc a iné historické skutočnosti nenarúšajú ani nevyvracajú historickú pravdivosť, vyjadrenú v Pentateuchu, ani jej náboženský obsah a význam.

I keď nie som biblista, ani jazykovedec, ale z prameňov, ktoré  boli a sú k dispozícii aj v tejto oblasti, jasne dokazujú, že súčasné jazykové, ale aj pôvodom označované národy nie sú výlučne „svojské“, že pochádzajú, preberali alebo preberajú či krvne sa miešajú s generáciami a národmi, ktoré tu tisícročia boli pred nami, ale aj my sme boli „aliquo modo“ v nich alebo ony v nás! Preto i názvy, obsah, zvyky, prastaré tradície, bez identifikácie ich pôvodu i určitá spirituálna nadväznosť tu je.  A jej dešifrácia nás nielen poteší, ale aj utvrdí v prastarých princípoch sveta i metasveta, v tajomnom styku zeme i neba, Boha i človeka! Ide o prazjavenie, o prvý kontakt, dávno pred Mojžišom i pred východnými náboženstvami!

Je to len veľký objav a prínos i v tejto náboženskej oblasti, ktorý potvrdzuje identitu kontaktu človeka s Bohom!

I keď „transitus“ sa v najširšom okruhu chápe ako útek do Egypta a prechod cez Červené more, nie nad krvou poznačenými dverami, pravda  a podstata zjavenie, i historicky sprobovaná, je v tom, že sa začínajú písať dejiny vyslobodenia, oslobodenia nielen z egyptského otroctva, ale z prvotného otroctva hriechu, zla, narušenia orda, rovnováhy medzi Bohom a človekom, narušením projektu, ktorý je zafixovaný „in nuce“ v jadre každej ľudskej bytosti, ale aj v celom vesmírnom univerzu! Transitus je obnovením tohto projektu, a to cez štácie: Abrahám, Mojžiš, proroci a finálny bod: Ježiš! Je to obnovenie človeka, stvoreného na obraz Boží. Všetky ostatné portréty tohto človeka vo všetkých veľkých svetových náboženstvách sú iba zahmlenými, či vybájenými, ale pôvodnú realitu potvrdenými svedectvami. A jazykove sa preniesli aj do tejto finálnej podoby zjavenia v Kristovi!

Miešanie národov, rečí, zvykov,  je historickou realitou. A to, že autor nás našiel ďaleko pred príchodom sv. Cyrila a Metoda a že nás nielen jazykovo, ale aj spirituálnym depozitom v napojení na „zmluvu Božiu“, na testament, pečať posunul z hryzoviska nedávnych storočí do sveta prastarých predkov božieho ľudu! Je to vzácny príspevok nielen jazykový, ale aj národný, náboženský a všeľudský!

Najväčším potešením je, že Sloveni/Slováci si cez tisícročia nielen cez kresťanské tisícročie, uchránili boží kredit, prapôvodný boží projekt a vo všetkých životných formách ho registrovali, a v starých pojmoch a zvykoch si ho preniesli aj do finále zjavenia, ktoré sa úplne zavŕšilo v Ježišovi z Nazareta. A to pravé a čisté Slovensko aj v záplave lacného, komerčného sveta si zachováva i teraz poriadok, pečať zmluvy, ktorá je prechodom k opravdivému, slobodnému a božskému životu!

                                                                                                              

                                                                                      Jozef TÓTH                                                                

                                                                                    Civis Cassoviensis

                                                                                        5. máj 2011 

A na zamyslenie, pripájam môj Vianočný pozdrav. Je to síce trochu po Sviatkoch, ale aj pred nasledujúcimi Sviatkami Zázraku Slova. A medzi tým, nebude škodiť, ak sa ľudia v zhone pracovného roka zamyslia nad otázkou, prečo sme tu.

Vianoce: Zázrak Slova – Vianoce: the Miracle of the Word.

By Dr. Cyril A. Hromník

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha.

Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.  (Jn 1, 1 – 5, 14)  

Nápis na podlahe maštale v chráme Božieho Narodenia v Bethleheme hlása:

Nápis na podlahe maštale v chráme Božieho Narodenia v Bethleheme hlása:

“Tu sa slovo stalo telom” (“Here the word became flesh”), čo je významom slovenského názvu Vianoce pre Narodenie Ježiša Krista.

A z toho Slova, pod južným slnovratom (viď pripojený obrázok) pred 2011 rokmi sa zrodil Ježiš, Spasiteľ ľudstva, čomu Sloveni/Slováci (a ich česká odnož) ako jediní na svete hovoria VIANOCE, čiže Zázrak Slova. Zrejme tomu rozumeli lepšie než Židia v Bethleheme. (Viď Hromník, Cyrilyril  Andrew. 2010. Vianoce: Predpovedal starodávny slovenský svet príchod Krista? Kultúra: dvojtýždenník závislý od etiky XIII, č. 1, 13. januára 2010, s. 12.)   

O B  J  A V I T  E  Ľ

/K životnému jubileu Dr. Cyrilovi  A. HROMNÍKOVI/

 

Tak sa zdalo, že sme skiaďsi prišli,

že sme tu nikdy neboli,

a  že len čosi pred Cyrilom, Metodom

nás tu na krídlach

priniesli  sokoly!

A že všetko, čo tu máme,

to nie je naše,

to sme len biedni prebrali

a nebol to náš génius,

čo staval mestá, cesty i valaly!

A hľa, prišiel objaviteľ,

prorok

a  jeho  hlas znie sťa sólo,

sólo veľpiesne o našom počiatku

a nespieva o tom, čo s nami je a čo bude,

lež spieva o tom, čo bolo!

Čo bolo, kedy a kde!

Ten refrén sa v piesni  natíska !

Bože, odkiaľ sme a kto sme

a kde je naša kolíska!

A sme tí istí, čo sme boli,

i  keď   do cesta prskla hŕstka soli,

tisícročia pred príchodom,

pred príchodom Ježišovým

tu Sloveni, bratia boli!

 A ako stĺpy a značky  toho

sú názvy hôr, riek i polí

i viera v jedného Boha

i bratstvo a láska

tu ako večné svetlo

horí, horí!

A ten prorok, objaviteľ,

je tu a jeden z nás,

nuž,  Sloveni,

pomodlime sa  s ním Otče náš

A za objav postavme mu

pomník,

veď on je objaviteľ,

on je prorok,

jubilant Cyril. A. Hromník!

Objavil nás celkom, celých,

náš rub i naše líce.

Pozdravuje ho preto celé Slovensko,

všetci  Sloveni

i rodné Hrabušice !

 

S bratským pozdravom,

úctou a obdivom venuje

   Jozef Tóth

 

„A my, Sloveni, sme Velebníci Vlasatého Boha, ako to vyhlasuje naše meno“. 

Otentottu-ský chrám pod Čertovým štítom

 

 

Otentottu-ský chrám pod Čertovým štítom, kde svätí muži Otentottuov odriekali kanonické modlitby na poludnie a slnko nad štítom (ktorý tu nevidíte) im meral čas. Predo mnou je malý plochý oltár a na ňom malé lingam. V priebehu modlitby sa z prstov púšťali okvetné lístky kvetov tak aby padali na oblý vrchol lingam-u. Také svätyne sa zaiste dajú nájsť aj na Slovensku.

„ Áno, my všetci, s výnimkou Bušmanov (Kung), sme doslova Otentottu (v jazyku Quena-ov/Hottentotov; holandsky Hottentoten, slovensky Hottentoti)“.

Dostupné knihy Dr. C.A. Hromníka vo fonde PK:

 HROMNÍK, Cyril. Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene. Bratislava: Eko-konzult, 2010 

 HROMNÍK, Cyril. František List.Martin: Matica slovenská 2012

 olejová lampa

Na spodku fotografie vysekaná v skale je olejová lampa. Tá je nameraná, aby horela jednu kanonickú hodinu, čiže 90 minút: 45 pred a 45 po západe slnka. Ktovie kedy niečo takého objavíme na Považí!?

Zoznam bibliografických odkazov:

HROMNÍK, Cyril, 1942 – osobná korešpondencia

Názov: Dr. CYRIL ANDREW HROMNÍK  - SEMPER BEREŠITH!

Zostavila:    Elena Kaplanová

Zodp. red.:  Mgr. Viera Baničová

Grafická úprava: Ľuboš Bačík

Vydal:  Považská knižnica v Považskej Bystrici

Rok vyd.: 2012

Stiahnuť

pozvánka

 

 

 

 


Fotogaléria


Súvisiace video - Dr. Cyril A. Hromník v Považskej Bystrici prednáška

prednáška Dr. Cyrila A. Hromníka v Považskej Bystrici 23 4 2012 na temu od Slovenikam po Slovensko 5000 rokov histórie


Textový prepis pre video Dr. Cyril A. Hromník v Považskej Bystrici prednáška


 

Ponukový list

Ponukový list

Informácie

otváracie hodiny 

beletria:
ZATVORENÉ

odborná literatúra:
pondelok - piatok 8:00-18:00
sobota 8:00-12:00

literatúra pre deti a mládež:
ZATVORENÉ

regionálna bibliografia:
pond.,str., štvrtok 8:00-15:00
utorok, piatok 8:00-18:00

pobočka SNP + hudobné oddelenie:
pondelok-piatok 8:00-18:00

sobota 8:00-12:00

pobočka Rozkvet:

pondelok-piatok 8:00-17:00

 

UPOZORNENIE!

Online katalóg

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31